اگری پلکس

هـلدینــگ پـارس یـزد در ســال ۱۳۸۵ با هـدف خـدمت صـادقـانه به بخـش کشــاورزی، و سرعت بخشیدن به رشـد و پیـشرفت این بخـش تاسیس گردیـد و با برنامه ریزی دقیـق و منسجم و با تکیـه بـر، متـخصصین متعـهد و کـارآزمـوده تـوانست خدمات شایـان تـوجهی در زمینـه تـامین کودهای ارگانیک و شیمیایی و سموم دفع آفات نباتی و همچنین در زمینه بسته بندی تولید بطری های پت و پلی آتین و جار… وهمچنین تولید کارتن و جعبه خدمت بزرگی به صنعت ایران بالاخص کشاورزان ایران عزیز ارائه نماید. برند اگری پلکس از زیر مجموعه های پارس یزد می باشد.

هیچ محصولی یافت نشد.